Voorwaarden

Website
Alle foto’s en tekst op deze website zijn eigendom van Jolanda Boekhout en zijn beschermd door de Nederlandse Auteurswet. Foto’s en tekst mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, bewerkt of anderzijds worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Jolanda Boekhout.

Gebruik lesmateriaal workshops
Het lesmateriaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.

Auteursrecht
Jolanda Boekhout is te allen tijde de rechthebbende van het door haar gemaakte werk. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, blijft het les- en beeldmateriaal eigendom van Jolanda Boekhout. Vermelding van eigendom (door middel van logo of copyright ©) is niet noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. Het auteursrecht is van kracht zolang de fotograaf leeft en blijft tot zeventig jaar na haar dood in handen van de erfgenamen.

Auteursrecht op foto’s: 10 Geboden

  1. Respecteer het auteursrecht op foto’s.
  2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.
  3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
  4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
  5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
  6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
  7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.
  8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
  9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
  10. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.

(10 Geboden is uitgegeven door de Fotografenfederatie).

Op alle rechtsbetrekkingen van Jolanda Boekhout | Jofabi Foto zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011.